Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego izolacjeakustyczne24.pl

Sklep Internetowy izolacjeakustyczne24.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


1. Właścicielem sklepu internetowego, prowadzącego sprzedaż na terenie Polski drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet, działającego pod adresem:

http://izolacjeakustyczne24.pl

jest firma:

Blue Com Grzegorz Mordecki
Wołowice 505
32-070 Czernichów
NIP 872-207-11-14

w dalszej części Regulaminu zwana „SPRZEDAWCĄ”.

2. Użytkownik zamawiający i kupujący towary oferowane przez SPRZEDAWCĘ zwany jest w dalszej części Regulaminu „KLIENTEM”.

3. KLIENT może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ pod następującym adresem e-mail: sklep@izolacjeakustyczne24.pl lub numerem telefonu: 691-270-712.

4. W celu złożenia zamówienia KLIENT wypełnia formularz znajdujący się w zakładce ZAMÓWIENIA. Złożenie zamówienia możliwe jest również droga mailową lub telefoniczną.

5. KLIENT może składać zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym. SPRZEDAWCA wysyła towar do KLIENTA tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia przez KLIENTA, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z KLIENTEM.

7. W przypadku KLIENTA, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wszelkie czynności związane z korzystaniem ze sklepu dokonuje wyłącznie osoba upoważniona do wykonywania wszelkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

8.1. braku możliwości kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z KLIENTEM,

8.2. złożenia zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

9. Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

10. Zdjęcia towarów znajdujące się na stronie sklepu obok opisu produktu mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu.

11. Nazwy producentów i marki fabryczne należące do ich właścicieli prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych dla KLIENTÓW.

12. Ceny produktów na stronie sklepu są podane w złotych polskich. Przedstawione są w formie netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT).

13. Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zakupionego towaru.

14. Informacje znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. KLIENT, który dokona zamówienia określonego produktu składa ofertę kupna na warunkach podanych w opisie produktu.

15. Część produktów oferowanych do sprzedaży na stronie sklepu posiada minimalną jednostkę logistyczną, poniżej której zakup nie jest możliwy. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia KLIENT może uzyskać kontaktując się ze sklepem telefonicznie lub e-mailowo.

16. SPRZEDAWCA potwierdza złożone zamówienie drogą e-mailową w ciągi 2 dni roboczych od jego otrzymania.

17. W przypadku wyczerpania zapasów zamawianego przez KLIENTA produktu, KLIENT zostaje o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 2 dni roboczych. W takiej sytuacji KLIENT może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części.

18. SPRZEDAWCA realizuje dostawy towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm transportowych, jak i transportem własnym producentów.

19. Transport towarów zakupionych w sklepie jest możliwy jedynie na terytorium Polski.

20. W niektórych przypadkach transport towaru jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące transportu mozna uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.

21. Sposób transportu dostawy towaru ustalany jest drogą e-mailową lub telefoniczną pomiędzy KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ w ciągu 48 h (dni roboczych).

22. Po ustaleniu szczegółów zamówienia oraz transportu SPRZEDAWCA wysyła na adres mailowy KLIENTA fakture pro forma po opłaceniu której towar zostaje przygotowany do wysyłki.

23. Wprowadzenie przez KLIENTA zmian do złożonego zamówienia jest możliwe nie później, niż do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Realizację zamówienia SPRZEDAWCA rozpoczyna po opłaceniu faktury pro forma przez KLIENTA.

24. Do każdego zrealizowanego zamówienia SPRZEDAWCA wystawia fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana w momencie, gdy wszystkie zamówione przez KLIENTA towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

25. Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i jest uzależniony od rodzaju i ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym KLIENT zostanie z uprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez SPRZEDAWCĘ.

26. KLIENT ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie odbiór towaru, bądź rozładunek towaru w miejscu dostawy (chyba, że strony inaczej uzgodnią na etapie zawierania umowy) oraz bezpieczny i swobodny dojazd do miejsca dostawy.

27. W przypadku nieobecności KLIENTA w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu KLIENTA.

28. W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez KLIENTA w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki lub nierozładowania towaru z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, koszt wysyłki i zwrotu towaru obciąża KLIENTA.

29. KLIENT po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub wystąpienia niezgodności z dokumentem przewozowym, konieczne jest spisanie protokołu w obecności osoby dostarczającej towar (przewoźnika, kuriera itp.), a następnie jak najszybsze poinformowanie SPRZEDAWCY o zaistniałej sytuacji.

30. KLIENT, który jest konsumentem (art. 221 k.c.), a który zawarł umowę na odległość może odstąpić od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

31. Towar powinien zostać zwrócony do SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym KLIENT odstąpił od umowy, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie sklepu. Prosimy o odesłanie wraz z towarem dowodu zakupu towaru. Koszty zwrotu towaru do SPRZEDAWCY ponosi KLIENT.

32. Wystawienie faktury korygującej oraz zwrot pieniędzy za towar następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu i zgodności z fakturą zwracanego towaru. Pieniądze za towar zostają zwrócone na konto wskazane przez KLINETA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..

33. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI w następujących przypadkach:

33.1. o świadczenie usług, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KLIENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

33.2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

33.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KLIENTA lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

33.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

33.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie może zwrócić ze względu na ochronę zdrowa lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

33.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

34. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym SPRZEDAWCY posiadają gwarancję producenta.

35. SPRZEDAWCA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym nie mają zastosowania.

36. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania lub sztuką budowlaną.

37. W przypadku zastrzeżeń KLIENTA, co do jakości dostarczonych towarów, KLIENT dokonuje pisemnie zgłoszenia reklamacyjnego do SPRZEDAWCY, w którym wskazuje reklamowany towar, powód reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.

38. KLIENT ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania , jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ, albo SPRZEDAWCA nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

39. SPRZEDAWCA niezwłocznie rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne KLIENTA, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

40. Złożenie ZAMÓWIENIA zawierającego dane KLIENTA jest jednoznaczna z wyrażeniem przez KLIENTA zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, podanych w ZAMÓWIENIU w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).

41. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest SPRZEDAWCA. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z prawem, zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

42. Dane osobowe KLIENTA będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zapewnienia właściwej obsługi KLIENTA oraz powiadamiania KLIENTA o nowościach w ofercie SPRZEDAWCY, promocjach i wyprzedażach.

43. KLIENT ma możliwość i prawo w każdym czasie do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych, ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.

45. SPRZEDAWCA i KLIENT zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle realizacji umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

46. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku akceptacji KLIENTA na dokonane w Regulaminie zmiany, KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji. Zamówienia złożone przez KLIENTÓW przed ogłoszeniem zmian Regulaminu są realizowane wg dotychczasowych jego postanowień.